În contextul invaziei ilegale, neprovocate a Rusiei împotriva Ucrainei și a sancțiunilor ulterioare impuse agresorului, 45north, în parteneriat cu Beacon Project o inițiativă a  Institutului Republican Internațional, a efectuat cercetări care urmăresc să scoată la lumină potențiala vulnerabilitate a României la acțiuni care au scopul de a eluda regimul de sancțiuni, acțiuni săvârșite de persoane și entități care sunt direct sau indirect legate de guvernul Rusiei și, prin urmare, de efortul de război împotriva Ucrainei. În acest raport încercăm să construim o imagine de ansamblu asupra afacerilor rusești care își desfășoară activitatea în România, precum și a contextului legislativ referitor la sancțiuni.

Disclaimer: Acest raport a fost pregătit cu sprijinul Beacon Project, o inițiativă a Institutului Republican Internațional (IRI). Opiniile exprimate sunt exclusiv ale autorului și nu reflectă cele ale IRI.

Raportul integral este disponibil pentru descărcare și consultare mai jos. For English, click here

Constatări și perspective cheie

Mai jos găsiți o selecție a principalelor constatări extrase din cercetarea 45north. Pentru lista completă, precum și pentru o mai bună înțelegere a acestora, vă rugăm să consultați varianta integrală a raportului.

 • 457 de companii unice se încadrează în definiția și metodologia descrise în acest raport – fie au un cetățean rus declarat beneficiar real și/sau au cel puțin un acționar/asociat care este cetățean rus/persoană juridică cu sediul în Rusia;
 • Cifra de afaceri totală pentru 2022, pentru toate cele 457 de companii, a fost de aproximativ 3,4 miliarde de euro (3.412.295.416 de euro). Aceasta înseamnă aproximativ 1,2% din PIB-ul României (pentru 2022, măsurat de Banca Mondială);
 • În intervalul 2014-2022, Lukoil a realizat în medie 79% din cifra de afaceri totală, anuală, a celor 457 de companii, fiind, de departe, cea mai mare companie rusă prezentă în România;
 • Excluzând companiile din grupul Lukoil, primele zece companii după cifra de afaceri în 2022 au acumulat 505 milioane de euro, 73% din cifra de afaceri totală pentru 2022 a tuturor companiilor analizate; Aceleași zece companii au înregistrat un profit total anual pentru 2022 de 32,6 milioane de euro, cu 3077 de angajați
 • După anul înființării, 57% dintre companii au fost constituite în intervalul 2014-2023 (10 ani), în timp ce doar 43% în intervalul 1990-2013 (24 ani)
 • Excluzând Lukoil, locul numărul unu după cifra de afaceri pentru 2022 este deținut de Strabag SRL, cu 185 de milioane de euro. Alte companii prezente în top zece: Sun Wave Pharma SRL (companie farmaceutică, deținută în cele din urmă de fondul de investiții londonez LetterOne, fondat de oligarhii ruși Petr Aven și Mikhail Fridman; într-un comunicat, firma de investiții a spus că cei doi acționari au drepturile vot și fondurile asociate cu LetterOne „înghețate”, dar asta nu înseamnă că nu dețin încă legal acțiunile respective); Antrepriza de Lucrări și Reparații A R L Cluj S.A. (unde Strabag AG deține 99% din acțiuni, iar Ministerul Transporturilor din România deține 1%); Torgservice RM SRL (filiala din România a companiei ruse Svetofor, un lanț de supermarketuri de tip hard discounter deținut de familia Shnaider; proprietarii și firmele aferente sunt sancționate în Ucraina); SAT Reabilitare Reciclare SRL (deținută 100% de Strabag SE).

Invazia ilegală a Rusia împotriva Ucrainei a adus în centrul atenției afacerile rusești din întreaga Europă și nu numai, crescând presiunea de a pune în aplicare sancțiuni asupra acelor persoane juridice și fizice care sunt legate de Kremlin și susțin direct sau indirect efortul de război al Rusiei. Înainte de a discuta despre implementarea sancțiunilor și de a identifica posibile entități și persoane legate de efortul de război, este esențial ca factorii de decizie relevanți să înțeleagă mai bine amploarea afacerilor rusești care operează pe un anumit teritoriu, în acest caz România. Avem nevoie de o imagine de ansamblu a intereselor private rusești în România.

Pentru concluziile cercetării noastre, accesați raportul integral, disponibil pentru vizualizare și descărcare, mai sus. Mai jos, am descris metodologia aplicată cercetării noastre.

Metodologie

Ne-am bazat cercetarea pe trei componente cheie: solicitări de informații oficiale către autoritățile relevante; contribuții din partea experților din mediul juridic și de reglementare din România privind regimurile de sancțiuni, AML (anti spălarea banilor) și UBO (beneficiar real); parteneriat cu jurnalişti de investigaţie; Ne-am propus să punem în legătură mai mulți actori disparați, datele și expertiza acestora, pentru a obține noi perspective asupra afacerilor rusești în România și posibile conexiuni cu Kremlinul și/sau efortul de război împotriva Ucrainei.

Am solicitat și am primit mai multe iterații de date de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, date referitoare la numărul total de companii private înregistrate care își desfășoară activitatea în România și au fie acționari ruși și/sau UBO (beneficiari reali) persoane fizice de cetățenie rusă sau persoane juridice cu sediul în Rusia. Am folosit un serviciu de informare comercială pentru a completa date financiare și administrative despre aceste companii (ex. cifra de afaceri, profit/pierdere, număr de angajați, cod CAEN, data înregistrării, adresa de înregistrare, stare) pentru a extrage perspective generale despre amploarea afacerilor rusești în România.

De asemenea, este important de menționat că am încercat să comparăm datele primite de la Registrul Comerțului cu alte surse. În acest sens,am colaborat cuDatlab, o companie cehă specializată în colectarea, prelucrarea și analiza datelor. Pe baza unor cercetări similare pe care le-au făcut cu privire la prevalența companiilor rusești sancționate în Europa, ei au putut să ne furnizeze datele lor cu privire la România.

Sfatul experților este, de asemenea, o componentă importantă a acestui raport și a cercetării în ansamblu. Subiectul principal, potențiala vulnerabilitate a României la eludarea sancțiunilor de către persoane legate de Kremlin (de ex. prin plasarea de active și afaceri în România de către persoane care susțin direct sau indirect efortul de război) este un subiect tehnic, de aceea este nevoie de expertiză specifică pentru a înțelege complexitatea și pentru a putea prezenta atât părților interesate relevante, cât și publicului larg, concluzii și perspective concise, ușor de înțeles. În acest sens, am luat legătura cu Mara Dorofte, expertă în gestionarea riscului de sancțiuni.

Cooperarea noastră cu jurnaliştii de investigaţie este probabil cea mai valoroasă componentă a acestei cercetări. În primul rând, experiența lor în a decela fapte și informații, precum și accesul lor la surse de pe tot globul sunt de neprețuit atunci când cercetezi indivizi și entități legale cu structuri corporative internaționale complexe. În al doilea rând, acest tip de cooperare poate acționa ca exemplu și reper pentru ecosistemul mai larg al actorilor pro-Ucraina, pro-Vest, care împărtășesc valori comune, un exemplu de cooperare între domenii, în acest caz între un ONG axat pe produse analitice din sfera Relațiilor Internaționale (45north), și Context, un start-up media independent din București, axat pe jurnalism de investigație, afiliat la OCCRP (Proiectul de Investigare a Crimei Organizate și a Corupției).

Disclaimer: Acest raport a fost pregătit cu sprijinul Beacon Project, o inițiativă a Institutului Republican Internațional (IRI). Opiniile exprimate sunt exclusiv ale autorului și nu reflectă cele ale IRI.

Big Picture: Russian Business in Romania and the Application of Sanctions Regimes

In the context of Russia’s illegal, unprovoked invasion of Ukraine and the subsequent sanctions imposed on the aggressor, 45north, in partnership with the International Republican Institute’s Beacon Project, has done research that aims to bring to light Romania’s potential vulnerability to sanctions evading actions perpetrated by individuals and entities that are directly or indirectly tied to Russia’s government and thus, with the war effort against Ukraine. In this particular report, we have a big picture look at Russian businesses operating in Romania and at the regulatory and legislative context relating to sanctions.

Disclaimer: This report has been prepared with support from IRI’s Beacon Project. The opinions expressed are solely those of the author and do not reflect those of IRI. 

The full report is available above to read and download.

Key findings and insights

Below is a selection of key findings from 45north’s research. For the complete list, as well as for a better understanding of them, please consult the full version of the report.

 • 457 unique companies fit the definition and methodology described in this report – they either have a Russian citizen as an ultimate beneficiary and/or have at least one shareholder/stakeholder that is a Russian citizen / Russian-based legal person;
 • The total turnover for 2022, for all 457 companies was approximately 3,4 billion euros (3,412,295,416 EUR). That amounts to roughly 1,2% of Romania’s GDP (for 2022, as measured by the World Bank); 
 • In the 2014-2022 interval, Lukoil averaged 79% of the total yearly turnover of the 457 companies dataset, being, by far, the biggest Russian company present in Romania;
 • By year of incorporation, 57% of the companies were incorporated in the 2014-2023 interval (10 years), while only 43% in the 1990-2013 (24 years) interval;
 • When excluding the Lukoil group companies, the top ten companies by turnover in 2022 accumulated 505 million euros, 73% of the total turnover for 2022; The same ten companies registered a total yearly profit for 2022 of 32,6 million euros, with 3077 employees.
 • Excluding Lukoil, the number one spot by turnover for 2022 is held by Strabag SRL, with 185 million euros. Other companies present in the top ten: Sun Wave Pharma SRL (pharmaceutical company, ultimately owned by London-based company LetterOne, co-founded by Russian oligarchs Petr Aven and Mikhail Fridman; in a statement, the investment firm said that the two shareholders rights and funds “are frozen”, but it does not mean that they do not still legally own said shares); Antrepriza de Lucrări și Reparații A R L Cluj S.A. (where Strabag AG owns 99% of the shares and the Romanian Ministry of Transport owns 1%); Torgservice RM SRL (the Romanian branch of the Russian company Svetofor, a hard discounter chain of supermarkets owned by the Shnaider family; The owners and related companies are under sanctions in Ukraine); SAT Reabilitare Reciclare SRL (100% owned by Strabag SE).

Russia’s illegal invasion of Ukraine has put a spotlight on Russian businesses across Europe and beyond, with growing talks and mounting pressure to implement sanctions on those legal and natural persons that are tied with the Kremlin and directly or indirectly support Russia’s war effort. Before discussing implementing sanctions and identifying possible entities and individuals connected with the war effort, it is key for relevant decision makers to get a better understanding of the scale of Russian businesses operating in a specific territory, in this case Romania. We need a big picture view of Russian private interests in Romania.

For our research findings, access the full report, available to view and download, above. Below, we have described the methodology applied to our research.

Methodology

We based our research on three key components: official information requests to relevant authorities; input from experts in the legal and regulatory environment in Romania on sanctions regimes, AML (anti-money laundering) and UBOs (ultimate beneficiary); partnership with established investigative journalists and outlets; We aimed to bridge several disparate actors, their data and expertise, in order to gain new insights on Russian business activity in Romania and possible connections with the Kremlin and/or the Russian war effort against Ukraine.

We asked for and received several iterations of data from the National Trade Register Office, data pertaining to the total number of registered private companies that operate in Romania and have either Russian shareholders and/or UBOs (ultimate beneficial owners) – individuals of Russian citizenship or legal persons based in Russia. We used a commercial business information service to fill out financial and administrative data about these companies (eg. turnover, profit/loss, no. of employees, NACE code (Nomenclature of Economic Activities), date of registration, address of registration, status) in order to extract general insights about the scale of Russian business in Romania. This particular report is focused on this data and the insight that we can draw from it.

It is also important to mention that we tried to compare the data received from the National Trade Register to other sources. In this regard, we collaborated with Datlab, a Czech company specializing in data gathering, processing and analytics. Based on similar research that they have done on the prevalence of Russian sanctioned companies in Europe, they were able to provide us with their findings for Romania.

Expert advice is also an important component of this report and of the research overall. The main topic, Romania’s potential vulnerability to sanctions evasion by Kremlin-connected individuals (or even the placement of assets and business in Romania by individuals that directly or indirectly support the war effort) is a technical subject, so specific expertise is needed to understand its intricacies and to be able to present to both relevant stakeholders and to the wider public, concise, easy to understand conclusions and insight. In this respect, we have reached out to Mara Dorofte, expert in managing sanctions risk.

Our cooperation with investigative journalists might be the most valuable component of this research. First, their expertise in uncovering facts and their access to sources across the globe is invaluable when tackling stories, entities and individuals with complex international corporate structures and connections. Second, this type of cooperation can act as an example and benchmark for the broader ecosystem of pro-Ukraine, pro-West actors that share common values, an example of cooperation between domains, in this case an International Affairs research focused NGO such as ourselves (45north), reaching out to Context, a Bucharest-based investigative outlet affiliated to the OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Disclaimer: This report has been prepared with support from IRI’s Beacon Project. The opinions expressed are solely those of the author and do not reflect those of IRI.