În acest interviu 45north discută cu Valerii Bogdan, fondatorul site-ului de știri și analize izbirkom.org.ua, dedicat orașului și regiunii Odesa, despre desfășurarea războiului și efectele acestuia asupra populației locale. Izbirkom ține o cronică zilnică a evenimentelor locale și naționale cu privire la război, cronică pe care am preluat-o parțial, în limba română, cu acordul acestora. Răspunsurile la întrebări au fost primite în data de 5 iunie.

For the English version, click here. Pentru limba engleză, click aici.

45north: Care este atitudinea generală a populației ucrainene din Odesa față de război?

VB: Locuitorii din Odesa continuă să lucreze și să ducă un stil de viață cât mai asemănător cu cel de dinaintea invaziei la scară largă. În același timp, un număr considerabil de mare de rezidenți au început să facă voluntariat, ajutând persoanele strămutate care s-au mutat în Odesa și în regiune, precum și armata ucraineană etc. De asemenea, mulți locuitori din Odesa vor dona unor fundații caritabile și Forțelor Armate Ucrainene. Starea generală de spirit este destul de calmă, departe de a fi panică, mai degrabă o gândire pro-afaceri. Pe scurt, și Odesa încearcă să facă afaceri, să câștige bani și să ajute armata ucraineană și victimele acțiunilor rusești. De mare indignare sunt și bombardamentele rachetelor rusești: ucid civili la Odesa, inclusiv doi copii, dintre care cel mai mic avea doar trei luni. De asemenea, se mai poate observa că și acei locuitori din Odesa, care până pe 24 februarie au susținut ideea necesității stabilirii de bune relații cu Rusia, cred acum că scopul principal al Ucrainei este câștigarea războiului.

45north: Cum este populația română din Odesa? Ce vă transmit contactele dvs. de acolo?

VB: Reprezentanții comunității românești îi ajută foarte mult pe migranții care au decis să treacă granița și să plece în România sau Moldova. Comunitatea românească este, de asemenea, solidară cu ucrainenii și consideră că victoria asupra Rusiei este un obiectiv comun tuturor comunităților etnice care trăiesc în Ucraina. Reprezentanții comunității românești sunt, de asemenea, conștienți de amenințarea unei ofensive rusești din regiunea Basarabiei și ajută armata ucraineană, care apără granițele de sud ale Ucrainei prin regiunea Odesa. 

45north: De ce anume e nevoie cel mai mult în Odessa (medicamente, alimente, armament)?

VB: Din 24 februarie și până astăzi, Odesa a primit peste 20.000 de migranți (sau poate chiar și 50.000) care au nevoie constantă de lucruri, mâncare și produse de igienă pentru copii, alimente etc. În plus, voluntarii din Odesa ajută regulat Forțele Armate și de Apărare, care protejează teritoriul regiunilor Mykolayiv și Herson și, în consecință, protejează Odesa de invazia rusă, astfel încât asistența militară este întotdeauna adecvată (de la medicamente și dușuri de teren,  până la camere termice și drone).

45north: Care sunt principalele narațiuni rusești din Ucraina și în special din regiunea Odesa?

VB: Propaganda rusă nu numai că nu încetează să încerce să „cucerească” câmpul informațional din Odesa, dar se și întărește constant. Acum principalele narațiuni de propagandă sunt: ​​„Odesa – un oraș rusesc ocupat de naziști”, „Rușii iubesc Odesa și nu o vor bombarda”, „Nimeni nu apără Odesa și în cazul unei ofensive rusești se va preda rapid”, „Rușii trag doar în obiectivele militare “,”Odesa este pe cale să fie capturată de trupele rusești amfibii și de armata din Transnistria”. Toate aceste narațiuni sunt complet false și sunt concepute pentru a semăna panică, îndoială și neîncredere în autorități, dar judecând după starea de spirit a locuitorilor din Odesa, toate aceste instrumente s-au dovedit ineficiente, astfel încât chiar și acei locuitori care au cedat anterior propagandei ruse au învățat să verifice faptele și să aibă încredere doar în sursele oficiale de informații și mass-media verificate.

45north: Există acțiuni subversive ale trupelor ruse sau ale aliaților ruși din Odesa care vă preocupă?

VB: În Odesa și în regiune se efectuează regulat măsuri anti-sabotaj, în urma cărora, din când în când, activitățile grupurilor de sabotaj sau ale persoanelor care lucrează ca și corectori ai tirului inamic sau transmit rușilor informații despre desfășurarea trupelor ucrainene sunt expuse. În prezent este singura amenințare internă din oraș și regiune.

45north: Care este feedback-ul  din Ucraina cu privire la transferul bunurilor de export prin România?

VB: Până pe 24 februarie, afacerile ucrainene în cea mai mare parte nu au luat în serios oportunitățile de export ale României și, în general, potențialul de dezvoltare semnificativă a comerțului interstatal și așa mai departe. Acum, din cauza unor circumstanțe forțate, situația se schimbă și, deloc surprinzător, se schimbă în bine, pentru că volumul aprovizionărilor prin România este în creștere, iar această țară a fost o sursă de importuri atât de critice precum combustibilul și, invers, cerealele. exportate prin porturile românești. În special, manipularea mărfurilor în porturile dunărene din Ucraina s-a mărit de patru ori de la începutul invaziei ruse la scară largă. Sperăm că după victorie, relațiile economice româno-ucrainene vor continua să crească puternic și să aducă beneficii reciproce partenerilor.

Interview with Valerii Bogdan, Odessa: The Romanian community believes that victory over Russia is a common goal of all ethnic communities living in Ukraine

In this interview 45north talks with Valerii Bogdan, founder of izbirkom.org.ua, a news and analyses website from Odessa, about the ongoing war and its effects on the local population. Izbirkom has a daily chronicle of the events of the war, chronicle that we partially cited in Romanian with their consent. The answers for this interview were received on June 5.

45north: What is the general attitude of the Ukrainian population of Odessa to the war?

VB: Residents of Odessa continue to work and lead a lifestyle as similar as possible to that before the full-scale invasion. At the same time, a huge number of Odessa residents began volunteering, helping displaced persons who moved to Odessa and the region, the Ukrainian military, and so on. Also, many residents of Odesa will donate to charitable foundations and to the Ukrainian Armed Forces. The general mood is quite calm, far from panicky, businesslike. In short, Odessa is also trying to do business, earn money and help the Ukrainian army and victims of Russian actions. Also of great indignation are the shelling of Russian missiles: they kill civilians in Odessa, including two children, the youngest of whom was barely three months old. It can also be noted that even those residents of Odessa, who until February 24 supported the idea of the need to establish good relations with Russia, now believe that Ukraine’s main goal is to win the war.

45north: How is the Romanian community in Odessa? What are your contacts there telling you?

VB: Representatives of the Romanian community help a lot of migrants who have decided to cross the border and go to Romania or Moldova. The Romanian community is also in solidarity with the Ukrainians and believes that victory over Russia is a common goal of all ethnic communities living in Ukraine. Representatives of the Romanian community are also well aware of the threat of a Russian offensive from the Bessarabian region and are helping the Ukrainian army, which is defending the southern borders of Ukraine through the Odessa region. 

45north: What exactly is needed the most in Odessa (medical, food, weapons, etc.)?

VB: From February 24 until today, Odessa has received more than 20,000 migrants (or maybe 50k) who are in constant need of children’s things, children’s mixtures and hygiene products, food, etc. In addition, Odessa volunteers regularly help the Armed Forces and the Territorial Defence, which defend the territory of Mykolayiv and Kherson regions, and, accordingly, protect Odessa from russian invasion, so assistance to the military is always appropriate (from medicines and field showers to thermal imagers and drones). .

45north: What are the main russian narratives in Ukraine and in the Odessa region in particular?

VB: Russian propaganda not only does not stop trying to “conquer” the Odessa information field, but also constantly strengthens. Now the main propaganda narratives are: “Odesa – a Russian city occupied by the Nazis”, “Russians love Odesa and will not bomb it”, “No one defends Odesa and in the event of a Russian offensive it will quickly surrender”, “Russians shoot only at the military objectives”,”Odesa is about to be captured by the Russian landing party and the army from Transnistria”. All these narratives are completely false and are designed to sow panic, self-doubt and distrust of the authorities, but judging by the mood of the people of Odessa, now all these tools have proved ineffective, so even those residents of Odesa who previously succumbed to Russian propaganda have learned fact-checking and to trust only official sources of information and verified media.

45north: Are there any subversive actions of Russian troops or Russian allies in Odessa that concern you?

VB: In Odessa and the region, regular anti-sabotage measures are carried out, as a result of which from time to time the activities of sabotage groups or individuals who work as correctors of enemy fire or pass information to the Russians about the deployment of Ukrainian troops are exposed. Currently it is the only internal threat in the city and region.

45north: What is the feedback from Ukraine on the transfer of export supplies through Romania?

VB: Until February 24, Ukrainian business mostly did not take seriously Romania’s export opportunities and, in general, the potential for strong development of interstate trade and so on. Now, due to forced circumstances, the situation is changing, and, not surprisingly, changing for the better, because the volume of supplies through Romania is growing, and this country has been a source of such critical imports as fuel and, conversely, grain exports through Romanian ports. In particular, cargo handling in the Danube ports of Ukraine has quadrupled since the beginning of the full-scale Russian invasion. We hope that after the victory, Ukrainian-Romanian economic ties will continue to grow strongly and bring mutual benefits to partners.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.