45north, în parteneriat cu Beacon Project, o inițiativă a Institutului Republican Internațional, a analizat postările în limba română asociate războiului din Ucraina de pe trei rețele sociale (Facebook, Twitter și Telegram) pentru ultimele șase luni ale anului 2022. Raportul complet îl găsiți mai jos, inclusiv metodologia aplicată analizei.

For English click here

Puteți accesa prima parte a raportului aici. Vă încurajăm să citiți analiza completă în fișierul PDF atașat mai jos:

Am analizat primele 100 de postări relevante (raportat la numărul de interacțiuni înregistrate) pentru trei narațiuni distincte: Reconciliere (pace favorabilă Rusiei), Anti-NATO/ Anti-SUA și Securitate Energetică (consultați secțiunea Metodologie din raportul complet pentru mai multe detalii despre aceste narațiuni).

Principalele informații extrase din analiza celor trei narațiuni

 • Facebook rămâne, în mod deloc surprinzător, cea mai folosită platformă de socializare, cu un total mult mai mare de interacțiuni adunate decât Twitter și Telegram. Ca și în raportul anterior, menționăm această constatare evidentă, deoarece înseamnă că particularitățile structurale ale Facebook ca platformă de social media trebuie înțelese și luate în considerare în orice cercetare bazată pe monitorizarea rețelelor sociale.
 • Am observat o scădere semnificativă a numărului total de interacțiuni adunate de fiecare narațiune. Această scădere se datorează probabil unei combinații de factori, dar probabil cel mai evident și important este “oboseala” generată de război (war fatigue). Cea mai mare scădere procentuală a fost asociată cu narațiunea Reconciliere (62,1%, de la 1.271.404 la 482.468 de interacțiuni).
 • Narațiunea Anti-NATO/Anti-SUA a adunat cele mai multe interacțiuni, la fel ca în prima jumătate a anului 2022. După cum s-a menționat în raportul anterior, sfera acestei narațiuni este mai largă decât în cazul celorlalte două, ceea ce poate explica numărul mai mare de interacțiuni, datorat unor suprapuneri de postări între narațiuni.
 • Una dintre principalele concluzii din primele șase luni ale anului 2022, anume că videoclipurile tind să fie predominante în cazul postărilor de pe Facebook, în special postărilor marcate ca „oppose”, rămâne în continuare valabilă. Această juxtapunere a numărului de postări video etichetate drept „oppose”, cu numărul de interacțiuni pe care l-au adunat, arată clar cât de eficient este acest tip de conținut. Această tendință va crește probabil în viitor, creând noi provocări cu privire la modul în care utilizarea inteligenței artificiale de către actorii rău intenționați va schimba paradigma și modul în care mecanismele de siguranță încorporate de companiile de social media (Facebook, Youtube etc.) vor face față creșterii calității și cantității acestui tip de continut.
 • Moldova rămâne o sursă consistentă de postări și interacțiuni pe Facebook în a doua jumătate a anului 2022. Cu un total de doar 14% din populația României, este clar că Moldova ar trebui luată în considerare în cercetările viitoare, deoarece a înregistrat o creștere uriașă față de prima jumătate a anului.
 • Procentul de postări care provin din surse “Fake/ Conspiracy”, precum și din cele “Questionable” în a doua jumătate a anului rămâne foarte mare și cu atât mai mult atunci când vine vorba de numărul total de interacțiuni. Este de dorit să existe cât mai multe surse de calitate și cât mai multe interacțiuni provenite din acestea, dar ecosistemul pare să se fi înrăutățit, cu chiar de patru ori mai multe interacțiuni din surse de tip “Fake/ Conspiracy” și “Questionable” decât din cele “Quality”. În plus, sursele politice au rămas foarte relevante și în a doua jumătate a anului 2022, cu o majoritate de 50,2% din interacțiunile generate pentru narațiunea Reconciliere.
 • Temele generale care au fost prezente în postările etichetate drept „oppose” de pe Facebook au inclus „trebuie să negociem cu Rusia pentru gaze” „sancțiunile se vor întoarce împotriva noastră și nu vor funcționa”, „Trupele americane/NATO sunt forțe de ocupație în România ”, „România va fi târâtă în război de America”, narațiuni foarte asemănătoare cu ceea ce am văzut în primele șase luni ale anului 2022.
 • În continuare, observația noastră referitoare la Twitter rămâne valabilă, anume că nu este platforma de socializare pe care o preferă vorbitorii de limba română. Temele lgenerale care au fost prezente în tweet-urile etichetate drept „oppose” au fost: „NATO provoacă Rusia”, „America este o navă care se scufundă”, „Americanii sunt și ei corupți”, „ar trebui să evităm o conflagrație mondială prin negocieri cu Rusia”, „România are nevoie de gaz rusesc”, „pacea nu favorizează SUA din cauza vânzărilor de GNL și de arme”, „sprijinirea Ucrainei încurajează războiul, nu pacea”, în concordanță cu narațiunile pe care le-am văzut în prima jumătate a anului.

Acest raport a fost realizat cu ajutorul Beacon Project, o inițiativă a Institutului Republican Internațional. Opiniile exprimate în acest raport aparțin strict autorilor și nu reflectă poziția Institutului Republican Internațional.

Romanian Language Social Media Monitoring: Malign Narratives in the Context of the War in Ukraine (July -December 2022)

45north, in partnership with the International Republican Institute’s Beacon Project, analyzed Romanian language social media data from Facebook, Twitter and Telegram for the second half of 2022, data associated with the war in Ukraine. You can find the full report above, including the methodology applied to the analysis.

You can read the first part of the analysis here.

We analyzed the top 100 most popular posts, based on the number of interactions, for three separate narratives: Appeasement, Anti-NATO/ Anti-US and Energy Security. For methodology and more information about each narrative, please read the full report. 

Key takeaways from all three narratives

 • Facebook, unsurprisingly, remains the most used social media platform, with orders of magnitude more interactions gathered than Twitter and Telegram. As with the previous report, we mention this obvious finding because it means that the structural particularities of Facebook as a social media platform must be understood and taken into account in any monitoring research. 
 • We saw a very significant drop in the total number of interactions gathered by each narrative. This drop is probably due to a combination of factors, but probably the most obvious and important is war fatigue. The biggest percentage drop was associated with the Appeasement narrative (62,1%, from 1,271,404 to 482,468 interactions).
 • The Anti-NATO/Anti-US narrative gathered the most interactions, as in the first half of 2022. As mentioned in the previous report, the scope of this narrative is broader than for the other two, which can explain the higher number of interactions, with some overlap of posts between the narratives. 
 • The key takeaway from the first six months of 2022, that videos tend to be prevalent in the case of Facebook posts, especially posts marked as “oppose”, still stands. This juxtaposition of the number of video posts labeled as “oppose”, with the number of interactions they gathered, clearly shows how effective this type of content is. This trend will probably only increase in the future, raising challenges about how AI use by malign actors will change the paradigm and how inbuilt safety mechanisms from social media companies (Facebook, YouTube, etc.) will cope with a surge in the quality and quantity of this type of content. 
 • Moldova remains a high-volume source of posts and interactions on Facebook in the second half of 2022. With a total of only 14% of Romania’s population, it remains clear that Moldova should be taken into account in future research, as it registered a huge increase compared to the first half of the year.
 • The percentage of posts coming from Fake/Conspiracy Sources as well as Questionable ones in the second half of the year remains very high and even more so when it comes to total number of interactions. It is desirable to have as many Quality sources and interactions with them as possible, but the ecosystem seems to have worsened, with even four times as many interactions from malign sources than from Quality ones. In addition, Political Biased sources remained very relevant in the second half of 2022 as well, with an overwhelming majority of 50,2% of all engagements for the Appeasement narrative.
 • The broad malign themes that were present in the posts labeled as “oppose” on Facebook included “we need to negotiate with Russia for gas” “sanctions will only backfire and don’t work”, “American/NATO troops are occupation forces in Romania”, “Romania will be dragged into war by America”, narratives very similar to what we have seen in the first six months of 2022. 
 • We further enforce our statement regarding Twitter, that it is not the social media platform that Romanian language speakers prefer. The broad malign themes that were present in the tweets labeled as “oppose” on included “NATO provokes Russia”, “America is a sinking ship”, “Americans are also corrupt”, “we should avoid a world conflagration by negotiating with Russia”, “Romania needs Russian gas”, “peace does not favor the US because of LNG and arm sales”, “supporting Ukraine encourages war, not peace” in line mostly with the narratives we have seen in the first half of the year.

This report has been prepared with support from IRI’s Beacon Project. The opinions expressed are solely those of the author and do not reflect those of IRI.